Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

                    wielkopolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nabór propozycji operacji do realizacji w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w 2016 roku (etap I)

16.11.2015

Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w 2016 roku (etap I) w województwie wielkopolskim.

W ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017, w 2016 roku, zgłaszane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata  2014-2020:   

1.    Działanie 4.  Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.
2.    Działanie 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
3.    Działanie 9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
4.    Działanie 10. -  Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.
5.    Działanie 11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
6.    Działanie 12. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
7.    Działanie 13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Planowana kwota na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW w 2016 roku, w ramach ww. działań, wynosi ok. 900.000,00zł brutto i może ulec zmianie.

***

1. Wybór operacji

Operacje zgłaszane jako propozycje do planu operacyjnego jednostki regionalnej muszą być zgodne z co najmniej jednym z celów KSOW na lata 2014-2020 oraz realizować co najmniej jeden priorytet PROW 2014-2020.


Cele i priorytety KSOW zostały wymienione w Instrukcji do Wypełnienia „Formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Każda operacja może być zgłoszona tylko do jednego działania KSOW.

Do planu operacyjnego jednostki regionalnej zgłaszane mogą być projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Każda operacja podlegać będzie ocenie formalnej, ocenie w zakresie zgodności z: działaniami KSOW, celami KSOW i priorytetami PROW oraz ocenie merytoryczno – finansowej.

Ponadto, zgodnie z zapisami Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, ustalone zostało kryterium regionalne dla wyboru operacji zgłaszanych przez partnerów KSOW, tj.: wielkość miejscowości, w której będzie realizowane przedsięwzięcie, mierzone liczbą mieszkańców wg stanu na dzień 1 lipca 2015 roku (zgodnie z rejestrem ludności prowadzonym przez urząd danej gminy).

***
2. Kwalifikacja operacji na listę rankingową

O kwalifikacji operacji na listę rankingową do dwuletniego planu operacyjnego, etap I (2016 rok), decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny. Warunkiem kwalifikacji operacji na listę jest uzyskanie co najmniej 22 punktów.

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za operację wynosi 42.

W pierwszej kolejności kwalifikują się te operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wniosek, który został zakwalifikowany do planu operacyjnego i uzyskał wymaganą liczbę 22 punktów, nadal może nie zostać w nim ujęty jeżeli suma kwot z wnioskowanych i zaakceptowanych wniosków przekroczy wysokość środków dostępnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego.

Po dokonaniu oceny wniosków sporządzana jest lista rankingowa operacji w kolejności uzyskanych punktów, zawierająca wskazanie wnioskodawców, a także tytuły operacji, która przedstawiana jest do opinii Wojewódzkiej Grupie Roboczej, a następnie do akceptacji Grupie Roboczej ds. KSOW. Po akceptacji planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW lista operacji podlegających realizacji opublikowana zostanie na stronie www.wielkopolskie.ksow.pl.

3. mowy z Wnioskodawcami i zasady realizacji operacji
Umowy z Wnioskodawcami na realizację operacji będą zawierane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW, co jest przewidywane w pierwszym kwartale 2016 r.

***
Refundacji podlegać będą koszty poniesione w trakcie realizacji operacji, tj. od momentu zawarcia umowy do momentu zakończenia projektu.

Uwaga!

Koszty inwestycyjne nie będą podlegać refundacji w ramach planu operacyjnego KSOW.  


Przy wyborze wykonawców/podwykonawców na potrzeby realizacji operacji należy stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

W celu zachowania ww. zasad należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych.
W przypadku podmiotów, które nie są zobowiązane do stosowania trybów przewidzianych w ww. ustawie, a także w przypadku zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro (dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających stosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wyłanianiu wykonawców/ podwykonawców. Zasady te zawarte są w dokumencie Zasady  realizacji operacji  i winny być stosowane przy realizacji operacji.

Zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów dla dwuletniego planu operacyjnego 2016-2017 znajdują się w dokumencie Zasady realizacji operacji.

Wnioskodawca składający wniosek z partnerami zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem umowy partnerstwa.

Wnioskodawcy realizując projekt zobowiązani są do:
-  przygotowywania informacji oraz dokumentacji fotograficznej dot. realizacji Operacji w celu informowania o działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich m.in.: na portalu KSOW. Zakres i terminy przekazywania informacji będą ustalane drogą mailową w trakcie realizacji operacji;
- do przeprowadzenia ewaluacji operacji (jeśli dotyczy).

***
4. Termin składania wniosków:  30 listopada 2015 roku

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do jednostki regionalnej.

Wnioski należy składać na formularzu wniosku załączonym do ogłoszenia wraz załącznikami i  wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.

Miejsce składania wniosków dla regionalnych partnerów KSOW - jednostka regionalna KSOW tj. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, IV piętro, sekretariat Departamentu, w godzinach 7.30 – 15.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 626 60 46, 61 626 60 89, 61 626 60 98 w godz. 9.00 – 15.00 lub wysyłając zapytania na adres email: ksow@umww.pl.

5. DOKUMENTY DO POBRANIA:


• Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Etap I – 2016 rok) - pobierz,

• załącznik 1 do wniosku - Zestawienie finansowo – rzeczowe operacji - pobierz

• Instrukcja wypełnienia formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz

• Zasady realizacji operacji – pobierz

• Kryteria oceny wniosku - pobierz

• Przykładowy wzór zapytania ofertowego - pobierz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009