Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

                    wielkopolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nowe fundusze na drogi lokalne

17.02.2016

W kwietniu planowany jest nabór wniosków na dofinansowanie operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Od wielu lat jednym z wyzwań, przed którymi stoi nasz kraj jest poprawa infra-struktury drogowej. Z tym niezwykle kosztownym przedsięwzięciem muszą zmagać się również samorządy na szczeblu lokalnym. W budżetach gmin wiejskich często brakuje środków finansowych na zbudowanie kolejnego odcinka drogi, czy przebudowę już istniejących. Za sprawą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pojawia się szansa dla gmin i powiatów na uzyskanie dofinansowania dla tych zadań.
 
W drugiej połowie ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie regulujące warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzania energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów będą mogły ubiegać się o zwrot 63,63% kwoty kosztów kwalifikowalnych, czyli kosztów poniesionych na budowę lub przebudowę dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych w miejscowościach do 5000 mieszkańców. Łączna suma dotacji możliwa do uzyskania przez jednego Beneficjenta w perspektywie budżetowej 2014-2020 to 3 mln zł.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy zaplanowano na początek II kwartału 2016r.  O tym, które wnioski uzyskają akceptację zdecyduje liczba punktów uzyskanych przez Beneficjentów na podstawie sześciu kryteriów krajowych, ustanowionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najważniejsze z nich to podstawowy dochód podatkowy gminy, oraz poziom bezrobocia. Poza tym kryteria krajowe premiują operacje realizowane w ramach partnerstwa (np. międzygminnego). Dodatkowe punkty będzie można uzyskać, jeżeli droga, będąca przedmiotem operacji, połączy się z drogą wyższej kategorii. Osobną kategorię kryteriów stanowią kryteria specyficzne dla danego województwa.
W przypadku Wielkopolski większe szanse na uzyskanie dofinansowania będą mieli ci Beneficjenci, którzy w ramach operacji dokonają zmiany nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową oraz jeżeli projektowana droga połączy osadę, przysiółek, kolonię lub część miejscowości z wsią lub dwie wsie odrębne terytorialnie.

- Zależy nam, aby mieszkańcy wielkopolskich terenów wiejskich jak najszybciej odczuli poprawę stanu lokalnych dróg. Zwiększy to ich komfort życia i bezpieczeństwo – powiedział wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski, otwierając cykl grudniowych szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów, zorganizowanych w subregionach Wielkopolski przez Samorząd Województwa. Spotkania w Lesznie, Poznaniu, Kaliszu, Kępnie, Pile i Koninie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zgromadziły ponad 450 samorządowców, przybyłych ze wszystkich zakątków województwa. Prelegenci, w osobach wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego oraz pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, poruszyli kwestie związane z zasadami przyznania pomocy na operacje budowy i modernizacji dróg lokalnych. Omówiono kryteria wyboru wniosków, formularz wniosku o przyznanie pomocy i warunki umowy. Zwrócono także uwagę na poprawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkurencyjność wydatków.
Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania można uzyskać na stronie internetowej: www.prow.umww.pl w zakładce PROW 2014-2020.

 

 

 

 

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009