Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników operacji realizowanych przez Partnerów KSOW


Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
2.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z udzieleniem pomocy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020 w celach takich jak:
a)    rozpatrzenia wniosku o wybór operacji;
b)    zawarcia umowy na realizację operacji;
c)    rozliczenia przyznanej pomocy
d)    rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
e)    zawarcia umowy o przyznaniu pomocy technicznej;
f)    rozliczenia wniosku o płatność pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
g)    monitorowania i sprawozdawczości oraz ewaluacji;
h)    statystycznych;
i)    archiwizacji.
3.    Państwa dane osobowe przetwarzamy:
a.    w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną;
b.    w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
c.    w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
4.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
5.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;
6.    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania pomocy.
7.    Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8.    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt 3b.
9.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.    Państwa dane osobowe będą ujawniane odbiorcom dokonującym badań ewaluacyjnych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020.
11.    Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.