Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników wydarzeń realizowanych przez Jednostkę Regionalną KSOW w województwie wielkopolskim


Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
2.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku uczestnictwem Państwa w projektach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020 w celu takich jak:
a)    realizacji wydarzeń w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (operacje własne w ramach dwuletnich Planów Operacyjnych KSOW oraz Plan Komunikacyjny), w tym m.in. udziału w targach, wystawach, wyjazdach studyjnych, dożynkach, spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach, konkursach oraz ubezpieczenia uczestników tych wydarzeń;
b)    rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
c)    zawarcia umowy o przyznaniu pomocy technicznej;
d)    rozliczenia przyznanej pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
e)    monitorowania, sprawozdawczości oraz ewaluacji;
f)    statystycznych;
g)    archiwizacji.
3.    Państwa dane osobowe przetwarzamy:
a.    w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną;
b.    w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
c.    w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
4.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
5.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;
6.    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania pomocy w tym uczestnictwa w ww. wydarzeniach.
7.    Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8.    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt 3c.
9.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.    Państwa dane osobowe będą ujawniane odbiorcom dokonującym badań ewaluacyjnych realizowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020.
11.    Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.