Plan Działania KSOW 2014-2020

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wspiera wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawą działania sieci jest Plan działania KSOW na lata 2014-2020, który jest realizowany w oparciu o dwuletnie plany operacyjne.

Plan działania KSOW określa:

  • warunki jakie powinny spełniać operacje realizowane w ramach dwuletnich Planów operacyjnych;
  • wskaźniki monitorowania realizacji działań;
  • zakres i tryb sporządzania informacji i sprawozdań z realizacji planów;
  • zakres i tryb ewaluacji realizacji działań.

W obecnym okresie programowania Sieć realizuje również działania informacyjno-promocyjne w ramach działania 8 - Plan komunikacyjny. Podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych PROW 2014-2020, a w szczególności cele i grupy docelowe, instytucje zaangażowane w te działania oraz budżet, określone są w Strategi Komunikacji PROW 2014-2020.


Strategia Komunikacji PROW 2014-2020